...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Røykeloven 20 år!

20230803 145344Barns rett til et røykfritt miljø - noen markeringer og jubileer er verdt å feire. At Røykeloven nå i juni 2024 er 20 år, er definitivt verdt å feire.

Elever fikk rett til en tobakksfri skoletid fra l. juli 2014. Med andre ord er dette et 10 årsjubileum som også er verdt å markere.

I dag har man lett for å ta røykeloven og fravær av passiv røyking som en selvfølge. Det er ingen selvfølge, og flere av NFBIBs medlemmer ble utsatt for sjikane, latterliggjøring og trusler når vi snakket om hvor viktig barns rett til å vokse opp i et røykfritt miljø er. Det var en viktig dag for barn da det ble innført forbud mot røyking i skoler og barnehager.

"Tobakksskadelovens bestemmelser har siden 1988 flere ganger blitt endret og skjerpet for å sikre stadig større grupper i samfunnet vern mot passiv røyking. I dag er det ingen gruppe i samfunnet som er så utsatt for passiv røyking som barn som bor i hjem der det røykes inne eller er passasjer i biler der det røykes. Barn har ingen mulighet til selv å velge om de vil la seg utsette for foreldres og andres tobakksrøyk i sitt eget hjem eller i private transportmidler, og har i dag ikke noe rettsvern mot passiv røyking i den private sfære. Departementet viser til at rundt 100.000 norske barn under 13 år daglig utsettes for passiv røyking i hjemmet". Disse viktige ordene ble skrevet i forarbeidet til Tobakkskadeloven fra Prop.55 L (2012–2013) .

Det har senere vært fremmet flere forslag i Stortinget for å styrke barns rett til å vokse opp i et røykfritt miljø. Dette gjelder både i hjemmet og i bilen. Det som er viktig å merke seg er at dette står i Tobakkskadeloven og gjelder nå:

Røyk I Bil

"Kapittel 8 Merknader til de enkelte bestemmelser
Til § 28 Vern av barn mot passiv røyking
Første punktum fastsetter at barn har rett til et røykfritt miljø. I dette ligger at barnet ikke skal utsettes for passiv røyking. Bestemmelsen er generell og gjelder således uavhengig av hvor barnet befinner seg. Annet punktum fastsetter at ansvaret for at barnet ikke utsettes for passiv røyking påligger den som er ansvarlig for barnet. Dette kan for eksempel være foreldre, besteforeldre, barnehageansatte, skoleansatte mv. Brudd på bestemmelsen er ikke underlagt sanksjoner, jf. unntaket fra straff i § 42 annet ledd."
I NFBIBs "Historien om 25 års engasjement for barns innemiljø" kan du lese om de viktige milepælene i arbeidet og veien frem til barns rett til et røykfritt miljø:

Les mer her! (pdf)

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.  Les mer