...

Vår historie

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

De aktive ressurspersonene var:

Tore Andersen, ing. / rådgiver og leder av NFBIB

Finn Levy, (pensjonert) avdelingsoverlege ved Avd. for arbeidsmedisin, Klinikk for forebyggende medisin, Ullevål sykehus siden 1993. Spesialist i indremedisin 1972, spesialist i yrkesmedisin 1992 / arbeidsmedisin 1995. Nestleder i NFBIB.

Marianne Bjerke, fylkessekretær ved NAAF Sør-Trøndelag Fylkeslag. Styremedlem i Helse Midt-Norge. (Pensjonert) Seniorrådgiver i Helsedirektoratets Folkehelseavdeling med ansvar for astma, allergi og inneklima.

Håkon Kleiven, ass. eiendomssjef i Oppland Fylkeskommune.

Roald Bolle (pensjonert) spesialist i pediatri, overlege ved Barneavdelingen, Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) med allergologi i region 5 (Nord-Norge) som hovedarbeidsområde, tilknyttet Arbeids- og miljømedisinsk avd. ved regionsykehuset, 1. amanuensis ved Universitetet i Tromsø (UIT).

Jan Vilhelm Bakke, PhD. spesialist i arbeidsmedisin, (pensjonert) overlege og rådgiver i Arbeidstilsynet.

Kai Gustavsen, var ansatt som HMS-rådgiver/yrkeshygieniker i HMS-tjenesten i Larvik kommune, og har arbeidet med miljørettet helsevern, internkontroll og kvalitetsarbeid i flere år. Nå er han fagsjef for Inneklima i NAAF.

John Sverre Rivertz, er utdannet cand. jur ved Universitetet i Oslo 1999. Foreleser i utdanningsrett, helserett og forvaltningsrett på masterstudiet i organisasjon og ledelse for utdanningssektoren og helse- og velferdssektoren. VarSeniorrådgiver hos Fylkesmannen i Hordaland i 10 år. Nå i Bergen kommune og arbeider med juridiske spørsmål innenfor utdanningsrett, barnehagerett, barnerett og alminnelig forvaltningsrett. Tolking av opplæringsloven, barnehageloven, privatskoleloven, introduksjonsloven, barneloven.      

Kai-Håkon Carlsen, (pensjonert) avdelingsoverlege ved Voksentoppen senter for astma og allergi (senere Rikshospitalet OUS, er professor ved Norges Idrettshøgskole, og tok sin medisinske doktorgrad i 1988. Han er pediater innenfor området allergologi og lungemedisin.

Sten Olaf Hanssen, (Pensjonert) professor ved NTNU, institutt for Klima og Kuldeteknikk.

Guro Birkeland, Bred utdanningsbakgrunn – lege og jurist med spesialkompetanse på helserett, barnerett og menneskerettigheter. Ledererfaring fra forvaltning, frivillig organisasjon og prosjekter.

Fagområder: helse, helserett, kvalitetsarbeid i helsetjenesten, menneskerettigheter, innvandring og integrering, urfolk og nasjonale minoriteter, barn og familie, justis.Arbeidserfaring fra helsetjenesten, ombudspraksis, politikk, frivillige organisasjoner og forvaltning.

Marianne Hanneborg Aas. Utdannet lege i 1984. Har arbeidet som allmennpraktiker i 18 år og er spesialist i allmennmedisin fra 1991.

Jan Fredrik Kvendbø, overingeniør ved Miljøenheten, Trondheim Kommune død i 2015.

Kjell Aas, pensjonert professor (barnemed., barne – og ungdomsallergi) UiO – NFBIBs første leder. Han døde i oktober 2016.

Etablering av NFBIB - historien

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) ble derfor etablert i 1996 etter privat initiativ av prof. dr. med. Kjell Aas (Rikshospitalet, Voksentoppen senter for astma og allergi), overingeniørene Jan Fredrik Kvendbø, Trondheim kommune, og overingeniør Tore Andersen (Fylkeslegen i Vest-Agder), og raskt supplert med flere nasjonale ressurspersoner blant annet Marianne Bjerke. Ressurspersonene hadde kompetanse og personlig engasjement i inneklimaspørsmål og helse. Hensikten med etableringen var å arbeide for at det skulle bli opprettet et permanent nasjonalt kompetansesenter for inneklima i Norge som skulle ivareta den faglige utvikling av inneklimafeltet i Norge, slik at NFBIB ble overflødig.

Da NFBIB hadde spesiell kompetanse når det gjaldt barns miljø, var det naturlig å avgrense og fokusere på barns innemiljø, både på den teknologiske, medisinske og forvaltningsmessige siden. Dette omfatter både barns innemiljø i bolig, barnehager og skoler, som tradisjonelt også har vært Helserådets (nå kommunehelsetjenestens) oppgaver.

NFBIB har tilstrebet å samarbeide og utveksle erfaringer og forelesere med andre miljøer med samme interesser, bl.a. Gruppe for innemiljøforskning i Trondheim (GIFT), NAAF, Bygningsteknisk etat (BE) med Hus og helse-prosjektet (etter HK-HTI), Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Direktoratet for arbeidstilsynet, mfl.  På brukersiden har vi arbeidet med NAAF, FUG, Elevorganisasjonen i Norge (EO) og Barneombudet.

TIL MINNE OM

Kjell Aas

Kjell Aas (født 22. desember 1924 i Bærum, død 21. oktober 2016[2]) var en norsk professor i barnemedisin ved Universitetet i Oslo. Han hadde dette embetet fra 1990 til han ble pensjonert i 1994. I perioden fra 1971 til 1990 var han leder og overlege for Voksentoppen Institutt for barn med astma og allergi. Fra 1963 til 1980 var han leder for allergiavdelingen og allergipoliklinikken ved Rikshospitalets barneavdeling. I 1963 ble han også dr. med. og dosent i pediatri ved Universitetet i Oslo. Tidligere var han verkslege ved Kings Bay på Svalbard i ett år, og hadde en tid allmennpraksis i Bærum.

Under den andre verdenskrig var han idrettsleder, og senere troppsbefal ved De norske politistyrker i Sverige. I 1944 reiste han til Canada og begynte på RNAF flyskole, han var ferdig utdannet i 1945. Han var sjefsflyger i Trøndelag flyselskap fra 1945 til 1947.

Kjell Aas har vært formann og styremedlem i en rekke forskerforeninger. Han var også leder for Forskningsinstitutt for pediatrisk allergi.

Aas hadde en omfattende vitenskapelig produksjon med over 300 artikler, 20 vitenskapelige og fagpopulære bøker innen allergi, immunologi, biokjemi, kommunikasjon og miljø og helse. Flere er oversatt til andre språk. Han har også vært medforfatter i en rekke lærebøker.Han var tidligere redaktør av tidsskriftene Allergy, Allergologen og fagbladet Allergi i praksis.

Han var æresmedlem av flere norske og internasjonale vitenskapelige foreninger, æresdoktor ved Göteborg Universitet og ble tildelt et antall generelle æresbevisninger. Han var ridder av 1. klasse St. Olavs Orden og var tildelt Norges Røde Kors hederstegn, Norges Astma og allergiforbund (NAAF) Sør-Trøndelag hederstegn og NAAFs ærespris (forskning og pionervirksomhet inneklima/helse).

Marianne Bjerke

for redaksjonsgruppen

TIL MINNE OM

Jan Fredrik Kvendbø

Vår gode venn og kollega Jan Fredrik Kvendbø døde uventet etter kort tids sykdom den 15. mai, 69 år gammel. Det er vanskelig å fatte at Jan Fredrik er borte, han var så levende og nærværende for alle som kjente han.Jan Fredrik var en av initiativtakerne i 1996 til opprettelsen av Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB), og har siden vært aktiv i styret og medvirket i en rekke viktige prosjekter i regi av NFBIB for bla. Helsedirektoratet, Folkehelsa, Utdanningsdirektoratet, Barneombudet og andre oppdragsgivere. Han var en høyt respektert fagperson, med bred erfaring fra privat og offentlig virksomhet som ingeniør. Han var levende interessert i sine fagområder knyttet til barns innemiljø. Men ikke bare det, han var en også en omsorgsfull familiemann med brede samfunnsinteresser innen politikk, historie og kultur. Jan Fredrik var en klok og effektiv kollega som vi alle ble så glad i. Han har satt dype spor etter seg i vårt miljø, og savnet etter han er, og vil bli stort.


Jan Fredrik Kvendbø tok sin ingeniørutdannelse ved Trondheim ingeniørhøyskole på VVS linjen i slutten av 1960 årene. Etter avsluttet utdannelse arbeidet han i private rådgivningskontor som konstruktør med alle typer vvs-anlegg. I 1981 ble han ansatt ved Helsekontoret i Trondheim kommune, hvor han har hatt en rekke forskjellige arbeidsoppgaver innen miljørettet helsevern. I Trondheim vil han bli husket for det store faglige og administrative arbeidet han gjennomførte for å kvalitetssikre miljøet i alle skoler og barnehager som kommunen har tilsynsansvar med. Der var han en foregangsmann. Hans kvalitetssystem lever videre i Trondheim kommune, og andre kommuner i Sør-Trøndelag er nå i ferd med å ta systemet i bruk. Han hadde stilling som sjefsingeniør ved Miljøenheten i Trondheim kommune da han gikk av med pensjon i 2009.

For oss i NFBIB er det først og fremst hans personlige egenskaper og den betydelige aktivitet og det arbeid han har nedlagt i vårt forum, og andre organisasjoner, han vil bli husket for. Fokus var barns innemiljø i skoler, barnehager og boliger. I 1983 ble han medlem i Teknisk Hygienisk Forum (THF) (nå Forum for Miljø og Helse). Allerede i 1987 medvirket han, i regi av THF, til utarbeidelsen av Helsedirektoratets første veileder om inneklima. Senere ble det flere ”generasjoner” inneklimaveiledere for barnehager, på oppdrag av Barne- og Familiedepartementet.

Jan Fredrik har også bidratt i Nasjonalt Folkehelseinstituttet sitt arbeid med ”Anbefalte faglige normer for inneklima”, utgitt i 1996. Disse normene er en viktig del av det faglige grunnlaget for helsetjenestens tilsyn med skoler og barnehager i kommunene.

Det var ikke bare de rent faglige tingene Jan Fredrik var opptatt av. Han var også aktiv i organisasjonslivet, og ble høyt verdsatt for arbeidet der. Han har gjennom mange år bidratt med frivillig arbeid i Trondheims Turistforening, både som medlem og leder av Bygge- og vedlikeholds-komiteen og som medlem av Rådet. Styret i Trondheims Turistforening utnevnte i 2011 Jan Fredrik Kvendbø til hedersbevisningen ”Reinrosa med gull eikekrans” for den innsats han har ytt i foreningen.

Jan Fredrik Kvendbø ble i 2009 æresmedlemmer av Trøndelag Gruppe av Norsk VVS for sitt mangeårige arbeid for å fremme forståelsen av inneklimaets betydning for helse og trivsel.

I 2006 fikk Jan Fredrik, sammen med noen andre, Den norske legeforenings pris for smitteoppsporing og forbygging av Legionella i Trondheim. Prisvinnerne får prisen for artikkelen: Legionella i Trondheim - smitteoppsporing og miljøkartlegging. Komiteen for prisen sier i sin begrunnelse at de har prioritert at artikkelen forteller noe nytt, at det dreier som om primærforebygging av sykdom og at forebyggende tiltak iverksatt som følge av artikkelen, får betydning for mange mennesker.

For oss i NFBIB er det et stort tap å miste en så engasjert og kunnskapsrik kollega. Han vært nærmest uunnværlig med sin erfaring og positive væremåte. Vi kommer til å savne ham i NFBIB, slik sikkert mange andre også føler. Vi er vel egentlig ikke helt bevisst hvor glad en kan bli i slike mennesker som Jan Fredrik, før vi ikke kan møtes mer.Hos oss lever han videre i mange gode minner om et usedvanlig hyggelig, engasjert og engasjerende menneske, kunnskapsrik, klok, kreativ og empatisk med et frodig fond av godlynnet humor.

Det er altfor få slike menn. Vi kommer til å savne ham.

I denne vanskelige tiden går våre tanker til hans kjære barn: Eirik, Lars, Kjersti og Fredrik med familier.

Med takknemlig hilsen fra alle oss i NFBIB

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.  Les mer