...

Redaksjonsgruppen

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Redaksjonsgruppen

NFBIB har en sterk tverrfaglig profil med basis i medisin, hygiene, teknologi, miljørettet helsevern og juss. Alle medlemmene har lang erfaring med arbeid relatert til barns helse og innemiljø. Vi ser det som en oppgave å engasjere oss i formidling av saklig og nyttig informasjon om hvordan man kan sikre barn et godt, helsefremmende innemiljø der de oppholder seg mesteparten av tiden i bolig, barnehage og skole.

Redaksjonsgruppen består av:

Marianne Bjerke, Finn Levy, Jan Vilhelm Bakke, Kai Gustavsen, Guro Birkeland (i permisjon), Rolf Erik Hoaas, Kent Hart, Hallvard Ramfjord, Fredrik Horjen, Rikke Bramming Jørgensen, Anne Elisabeth Eriksrud, Gunn Kristin Forseth og Roald Bolle

Jan Vilhelm Bakke

Spesialist i arbeidsmedisin, overlege og var rådgiver i Arbeidstilsynet. Var tilsluttet NTNU i Trondheim.Han har gjennomført en rekke forsknings- og utredningsarbeid innen kjemisk helserisiko, allergi og annen overfølsomhet, inneklima og andre tema innen miljømedisin, forebyggende og helsefremmende virksomhet. Han har medvirket i en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter på disse feltene.I samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund og Inneklima Kontoret medvirket han i å utarbeide og revidere NAAFs informasjonshefte »Sunne Hus» og annen informasjon om inneklima og allergi. Han medvirker ofte som kurs- og foredragsholder. Han tok sin doktorgrad nettopp om inneklima. Han har skrevet og medvirket til flere viktige artikler om inneklima, ikke minst om tepper i innemiljøet.

Finn Levy

Spesialist i indremedisin og arbeidsmedisin. Tidligere overlege ved Statens arbeidsmiljø-institutt og avdelingsoverlege ved Avd. for arbeidsmedisin, Oslo universitetssykehus, Ullevål (OUS). Tidligere leder av NAAFs legegruppe og produktvurderingsutvalget. Leder av Hovedkomite for Helse, Trivsel og Innemiljø (HK-HTI) i Norske sivilingeniørers forening. Foredragsholder om betydningen av inneklima og luftkvalitet for helse. Medarbeider i Store medisinske Leksikon (SML). Medstifter og medlem av International Society on Indoor Air Quality and Climate (ISIAQ)- Deltager i NATO/CCMS Pilot Study on Indoor Air Quality. Medforfatter av "Hus og Helse" sammen med prof. Kjell Aas. Har skrevet et stort antall fagartikler. Var nettredaktør for NFBIBs tidligere nettside og er nå medredaktør av denne side. Har undervist både fagpersoner og brukere.

Marianne Bjerke

Marianne Bjerke var med fra starten i NFBIB. Har vært prosjektleder og utgitt bøkene Gode råd på menyen, Gode råd er grønne og Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø. Hun har bakgrunn fra apotek og drift- og hotelledelse, og var seniorrådgiver i Helsedirektoratets folkehelseavdeling. Hun har vært aktiv i Norges Astma og Allergiforbund siden 1985, først som stifter av en foreldregruppe, senere som leder av Trondheim Astma og Allergiforening. Hun ble ansatt for å utvikle og drive NAAFs fylkeskontor i Sør-Trøndelag i 1990. Utviklet, startet og drev astmaskole for foreldre.  Hun var prosjektleder for "Astmaskole og rehabilitering av unge og voksne med astma og kronisk obstruktive lungesykdommer" i samarbeid med Lungeseksjonen på St. Olavs Hospital og Selli Rehabiliterings­senter. Har også vært primus motor for Eksemskolen i Midt-Norge. Marianne utdannet informatører innenfor NAAFs virkeområde med vekt på innemiljø. Har utviklet informasjonsmateriell innenfor astma, allergi og innemiljø. Utviklet og arrangerte kurs og seminarer innenfor NAAFs fagområder. 
Hun har vært fylkespolitiker i tre perioder og medlem av styret og medlem av kontrollkomiteen i Helse Midt-Norge, samt nestleder i styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge og varamedlem i REK Sør-Øst. Marianne Bjerke er nå leder av NFBIB og aktiv leder av flere prosjekter.

Guro Birkeland

Bred utdanningsbakgrunn – lege og jurist med spesialkompetanse på helserett, barnerett og menneskerettigheter. Ledererfaring fra forvaltning, frivillig organisasjon og prosjekter.

Fagområder: helse, helserett, kvalitetsarbeid i helsetjenesten, menneskerettigheter, innvandring og integrering, urfolk og nasjonale minoriteter, barn og familie, justis.

Arbeidserfaring fra helsetjenesten, ombudspraksis, politikk, frivillige organisasjoner og forvaltning.  Fra august 2023 er Guro Birkeland generalsekretær i Norges Astma og Allergiforbund.

Kai Gustavsen 2024 1200
Kai Gustavsen

 

Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern i Norges Astma- og Allergiforbund. I 1993-1995 var han prosjektleder for innføring av Forskrift om miljørettet

helsevern i skoler og barnehager i Larvik kommune. Han står bak «Larviksmodellen» og fikk Vestfold fylkeskommunes

Helsepris i 1997 for dette arbeidet. Han arbeidet i flere år som

yrkeshygieniker og rådgiver i HMS-avdelingen i Larvik kommune. Han utarbeidet

praktisk HMS-/internkontrollsystem for skoler og barnehager og felles kjemikaliedatabase

for kommuner i Vestfold. Forfatter av flere bøker og praktiske nettsteder innen

inneklima og HMS. Medlem av komité SN/K 100 “Ventilasjon og inneklima” i

Standard Norge. Samarbeider med NTNU, SINTEF Community og NILU om

utviklingsprosjekt innen inneklima, helse og brukermedvirkning. Gjesteforeleser

om inneklima og HMS på Verneingeniørskolen, høgskoler og universitet.

Rolf Erik
Rolf Erik Hoaas

Overingeniør Miljørettet Helsevern i Trondheim kommune

  • VVS Overingeniør ingeniør ved NTNU og Trondheim kommune.
  • VVS ingeniør prosjektering og planlegging.
  • Erfaring fra undervisning både for brukere og fagfolk, blant annet i Helsedirektoratets Inneklimadager og Krafttak for et bedre skolemiljø.
  • Utarbeidet rapporter om inneklima og deltatt i forskning og inneklimaprosjekter
Kent Hart 1200
Kent Hart

Medlem fra 2020. Jobbet i Astma og a11ergiforbundet siden 2009, de fleste av årene under tittelen fagsjef biologi og kjemi. For tiden ansattvalgt styremedlem i NAAFs forbundsstyre for perioden 2019-2022. Har et variert og bredt fagansvar, blant annet som rådgiver (ofte eksponeringer for kjemikalier, kontaktallergener m.m.), fagressurs for videreutvikling av produktmerkeordningen og som støttespiller inn mot Kai Gustavsens prosjekter på inneklima og mye annet interessant. Har fordypet seg i emisjonsmålinger og forskjellige kjemikalieregelverk.

Har en doktorgrad fra Statens arbeidsmiljøinstitutt innen et fagfelt som må kalles toksikologisk genetikk. Forskningen var orientert rundt genetisk sårbarhet ved eksponering for tobakksrøyk ifm. lungekreft.

Hallvardbilde
Hallvard Ramfjord

Utdannet cand. real fra NTNU og med hovedfag i botanikk med pollenanalyse som spesialområde. Til daglig leder for Pollenvarslingen i Norge og seniorforsker i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). Aktiv i informasjon og rådgivning omkring utforming av et allergivennlig miljø overfor offentlige og private aktører, og har utgitt bøker om emnet.

Fredrik Horjen
Fredrik Horjen

Fredrik Horjen er utdannet tømrer, byggingeniør og doktoringeniør. 

Han har lang erfaring med eiendomsforvaltning i kommuner og har skrevet flere veiledere i kommunal eiendomsforvaltning. Han har vært aktiv med å samle myndighetene for å oversette myndighetskrav til praktiske sjekklister til bruk i kommunenes internkontroll. Fredrik Horjen har skrevet Oslo kommunes veileder i risikobasert håndtering av Legionella. Han har bred kontaktflate mot kommunene og driver flere kommunale nettverk på oppdrag for Norsk Kommunalteknisk Forening. Horjen er opptatt av at kommunene ikke må la byggene forfalle. God vedlikehold er nødvendig for å ivareta godt inneklima i skoler og barnehager. 

Rikke Bramming Jørgensen 1200
Rikke Bramming Jørgensen

Professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU, med spesialisering i inneklima og yrkeshygiene.

Rikke har undervist og veiledet innenfor disse temaene i mange år. Hun har engasjert seg både i undervisning for NTNU-studenter, etter- og videreutdanning ved NTNU, samt på seminarer og konferanser i ulike sammenhenger. Hennes spesialområde er hvordan forurensningskilder av ulik art påvirker luftkvaliteten. Hun fokuserer på å finne måter å redusere denne påvirkningen, enten gjennom utvikling av materialer og produkter som emitterer mindre forurensing, eller ved å iverksette tiltak som minimerer eksponeringen for slike forurensninger. Rikke har spesielt arbeidet med målinger av emisjoner og vurdering av disse, både fra et produsent- og et brukerperspektiv. I de senere årene har hun også arbeidet med hvordan vi skal vurdere eksponeringen for nanopartikler.

Roald Bolle 1200
Roald Bolle

Roald Bolle var med fra starten i NFBIB, er Spesialist i pediatri, overlege ved Barneavdelingen, Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) med allergologi i region 5 (Nord-Norge) som hovedarbeidsområde, tilknyttet Arbeids- og miljømedisinsk avd. ved regionsykehuset, 1. amanuensis ved Universitetet i Tromsø (UIT).

Bred erfaring fra undervisning i allergologi og inneklima for studenter og ulike faggrupper, blant annet i primær- og etterutdanning av ingeniører (NTNU og Sivilingeniørutdanningen Høgskolen i Narvik) og leger (universitetet) samt bakgrunn som veileder for student og diplomoppgaver og deltakelse i doktorgradprosjekter.

Deltar i forskningsprosjekter, særlig innenfor epidemiologi (forekomst/miljøfaktorer) vedrørende astma, allergi og inneklima og utviklingsarbeid ved Norsk senter for Telemedisin, UNN.

Har hatt ansvar for å bygge opp kliniske tilbud og laboratorieservice innenfor allergologi i Nord-Norge og miljømedisinsk seksjon ved yrkesmedisinsk avdeling, UNN, nå Arbeids- og miljømedisinsk avd. Tilbudet gjelder både for barn og voksne pasienter. Roald Bolle var pådriver for å etablere det Regionale Astma Allergi og Overfølsom hetssenteret i Nord, uten hans ukuelige entusiasme, hadde det ikke blitt et RAAO i Nord. Roald Bolle er fortsatt tilknyttet senteret som fagkonsulent.

Elisabeth
Anne Elisabeth Eriksrud

Jeg har arbeidet i Norges Astma- og Allergiforbund i 27 år - i mange forskjellige stillinger - totalt 10 år som generalsekretær.

Jeg gikk av med pensjon 1. november 2023.


Folkehelsearbeid har alltid hatt stort fokus uavhengig av hvilken stilling jeg har hatt. Sentralt i dette arbeidet står naturlig nok utfordringene knyttet til barns innemiljø og ikke minst muligheten til å kunne påvirke dette i positiv retning. 


Med fem barnebarn i henholdsvis barnehage, barneskole og ungdomsskole er jeg sterkt opptatt av NFBIBs fagområde. 


Jeg er jurist, utdannet ved Universitetet i Oslo i 1979. 

Jeg gleder meg til å kunne bistå NFBIB i organisasjonens viktige arbeid.

Gunn Kristin 1200
Gunn Kristin Forseth

Gunn Kristin Forseth er odelsjente fra Klæbu med røtter tilbake til Eidsvollsmennene Paul L. og Lars L. Forseth. Gunn Kristin har utdannelse i økonomi og fagbrev og mesterbrev som blomsterdekoratør. Hun er trøndersk mester to ganger i blomster-dekorering.


Gunn Kristin er en meget kreativ dame, nå er tiden inne for å bruke mere tid på den enkelte kunde ved å undervise, være designer, skape begeistring, jobbe med kortreiste produkter fra naturen rundt sin egen gård, satse bærekraftig og jobbe med selskaper for de små og store anledninger.


Etter at Gunn Kristin var med å skape boken «Gode råd er grønne» har hun fått en unik innsikt i hva som er allergi- og innemiljøvennlig grønn pynt. Dette bruker hun nå i kurs for pasientorganisasjoner, samt de mange kunder/bedrifter som ønsker et allergivennlig selskap/arrangement, enten privat eller offentlig.


NFBIB er glad for å ha Gunn Kristin med i redaksjonsgruppen med den unike kunnskapen hun har om natur, blomster, kortreist, bærekraft, planter, design og dekorering, og sist men ikke minst et allergivennlig grønt miljø.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.