...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

NFBIB svarer på viktig høring om endringer i sentral helseforvaltning

Høringssvar

NFBIB går i dette høringssvaret ikke inn på de nødvendige lovendringer som må til for å harmonere de nye rolleavklaringene.

NFBIB er enig i at tydeligere og mer avklarte roller vil gi en bedre ressursbruk. En bedre avklaring vil forenkle kommunenes forhold til etatene og gi gevinst til kommunene.

FHI

Folkehelseinstituttet (FHI) må rendyrkes som en faglig sterk kunnskapsetat inkludert ansvar for kunnskapsoppsummeringer og forskning. FHI må også ha et kontinuerlig og operativt fagansvar for smittevern og miljømedisin som inkluderer gjennomførings- og overvåknings- og rådgivningsfunsksjoner. NFBIB ser det som viktig at dette inkluderer både nasjonal og internasjonal forskning/kompetanse.

Et eksempel på internasjonal kompetanse som FHI må ha og følge opp er:

Danske Serum Institutt skal se på: «Forskere skal undersøge, om bedre indeklima på skolerne kan bremse smitte med luftvejsinfektion». (August 2023)

FHI må til enhver tid følge opp slik kompetanse for å kunne gi en optimal rådgivningsfunksjon.

I 2023 har FHI besluttet å legge ned sin fagkompetanse på inneklima som en konsekvens av Regjeringens budsjett. Nedleggelsen vil føre til dårligere inneklima i skoler, barnehager og institusjoner. Det vil også gi dårligere folkehelse og mer og dyrere behandling både i primærhelsetjenesten og i sykehusene. Beslutningen vil på kort og lang sikt også føre til dårligere folkehelse og økte kostnader, noe som er i strid med de politiske signaler.

Helsedirektoratet

Direktoratet har en særdeles viktig oppgave i å sørge for å kontrollere at kommunene etterlever lover og forskrifter når det gjelder miljøkravene til barns innemiljø i skoler og barnehager.

Helsedirektoratet må ha den nødvendige økonomi og kompetanse til å kunne utøve sin rolle som den overordnede helseforvalter.

Et uavhengig nasjonalt tverrfaglig kompetansesenter for inneklima

Som høringsnotatet sier, er det viktig å utrede/utvikle helhetlig kompetansesentrene på tvers av ulike departement. Det er nå nødvendig å få helhetlig rådgiving ved å etablere et nasjonalt tverrfaglig kompetansesenter for inneklimafeltet. Eksempelvis etter flomkatastrofene høsten 2023, synliggjøres det at det ikke finnes noen etat/institusjon som kan gi tverrfaglig rådgivning (helse/bygg etc).

Kompetansesenteret skal følge opp den nasjonale utviklingen med vekt på helse, medisin samt bygg og installasjoner, jus og forvaltning for blant annet å kunne gi bedre og mer koordinerte råd til kommunesektoren. Det er viktig og nødvendig å avklare hvilken helseetat som skal ha dette ansvaret.

Les hele høringssvaret her: høring - endringer i helseforvaltningen - inneklima

Les regjeringens høringsnotat her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring-forslag-til-endringar-i-helselovgivinga/id2986415/

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.