...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

NFBIB med viktig innspill til de lokale partiprogram

Nå arbeides det med lokale partiprogram i alle kommuner.

NFBIB har sendt disse 3 viktige faktorer til alle partiene.

1.Å satse på verdibevarende vedlikehold gir helsegevinst hos barn og unge og
folkehelsen bedres. Verdibevarende vedlikehold vil gi bedre kommuneøkonomi og en
bærekraftig bygningsmasse. Det er mindre kostnadskrevende med et godt planlagt
og gjennomført vedlikehold, enn å måtte ta nyinvesteringer

2. Sikre alle barn og unges rett til et godt inneklima i barnehager og skoler
Kommunen har juridisk plikt til at barn og unge får oppfylt sin rett til et godt inneklima
i sin skole og i sin barnehage, ref. iht Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager
og skoler mv av 1995. Jfr. Forskriftens formålsparagraf, «fremmer helse, trivsel, gode
sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade». Helsetilsynet
viste ved sitt nasjonale tilsyn med kommunene i 2019 at kommunene ikke oppfyller
sin juridiske plikt til barns arbeidsmiljø. Barns helse er folkehelse. God helse hos barn
vil gi bedre helse som voksen og dermed gi mindre press på helsebudsjettene.
(«Kommunene har ikke gjennom sin styring sikret at de følger med på at
tilsynsaktivitetene blir ivaretatt. Manglende rutiner for rapportering og tilbakemelding

3. Åpenhet om status for barnehager og skoler i
kommunen etter miljørettet helsevern
Det er viktig at kommunen viser åpenhet om tilstanden i barnehager og skoler etter
forskriften om miljørettet helsevern. Innbyggerne har rett på en god åpenhetskultur
samtidig som kommunen har en informasjons- og opplysningsplikt til å legge frem
opplysninger som kan påvirke det enkelte barns helse negativt. Foresatte må kunne
stole på at dette blir gjort. Ved å legge slik informasjon ut på kommunens nettside, vil
det bidra til å skape en god åpenhetskultur, samtidig som det gir foresatte en trygghet
om at deres barns helse blir ivaretatt i bygg som brukes til barnehage og skole.

Les hele innspillet fra NFBIB her

https://usercontent.one/wp/www.bedreinnemiljoforbarn.no/wp-content/uploads/2022/08/Innspill-til-lokale-partiprogram-august-2022-4.pdf?media=1713515872

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.