...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Hva sier Folkehelsemeldingen om barns innemiljø?

Helseministeren lansert regjeringens nye Folkehelsemelding fredag den 31. mars 2023 med følgende uttalelese:

"Nå skal Folkehelse ut av festtalene og inn i budsjettene".

I meldingen heter det:

"6.7 Inneklima Regjeringa vil   (side 90)

  • sette tydelegare krav til vedlikehaldsplanar i forskrift om miljø og helse i barnehage, skule og skulefritidsordningar 
  • vurdere om krava til inneklima i byggteknisk forskrift blir varetatt på ein helsemessig forsvarleg måte Byggteknisk forskrift (TEK17) stiller krav til helse- og miljøkvalitetar ved oppføring av bygg.

Det blir blant anna stilt krav til ventilasjon, lydisolasjon, lysforhold, fuktsikring og utforming av uteareal. Det blir også stilt krav om å velje produkt utan eller med lågt innhald av helse- og miljøfarlege stoff, og det blir stilt krav om universell utforming og tilgjenge for personar med nedsett funksjon. Direktoratet for byggkvalitet bidrar med råd og rettleiing om regelverket og gode løysingar. Direktoratet lanserte i 2021 nettstaden smartere oppussing.no. Nettstaden gir oppussingsråd til bustadeigarar, slik at dei kan ta smarte val når dei pussar opp. Blant anna blir det gitt råd om fuktsikring, tilgjenge og energieffektivisering. Innandørs ventilasjon kan ha ei rolle i å avgrense luftvegssmitte. Dette skal takast omsyn til i vidare vurdering av krav til inneklima og ventilasjon. Ingen barn og unge skal bli varig sjuke av å gå på skulen eller i barnehagen. Godt innemiljø er ein viktig føresetnad for eit stimulerande lærings og undervisningsmiljø. I den reviderte forskrifta om miljø og helse i barnehagar, skular og skulefritidsordningar vurderer ein å ta med eit krav om at godkjende verksemder skal ha ein oppdatert og langsiktig vedlikehaldsplan som sikrar at lokala for verksemda og uteområde blir haldne ved like på ein helsemessig tilfredsstillande måte. Helse- og omsorgsdepartementet meiner at eit tydelegare krav til vedlikehaldsplanar vil få både verksemdene sjølve og eigarane av verksemdene til å rette meir merksemd mot vedlikehald og dermed legge til rette for meir langsiktig planlegging i verksemdene. Det kan gjere det lettare å sikre at det blir investert i vedlikehald og god drift framfor dyre skippertak, og å få gjennomslag for å prioritere vedlikehald i budsjetta til kommunane og verksemdane."

Du kan lese hele meldingen her:

Meld. St. 15 (2022–2023) (regjeringen.no)

NFBIB registrerer at det endelig blir satt fokus på kommunenes vedlikeholdsplaner for barnehager og skoler. Dette fokus har NFBIB hatt som prioritet i alle de år Forumet har eksistert. Helsedirektoratets Krafttak for bedre innemiljø i skoler og barnehager i 2015-2016, hadde samme fokus og prioritet. Nå ser vi endelig resultater.

Vår bekymring er stadig at kunnskapsgrunnlaget for godt innemiljø, som FHI nå skulle oppdatere, er satt på vent, fordi arbeidet og fagområdet er fjernet på grunn av budsjettkutt. Dette rimer dårlig med Helseministerens ord om at Folkehelse skal " inn i budsjettene og ut av festtalene." Å vokse opp i gode og sunne innemiljø - er GOD FOLKEHESE for den nye generasjon.

NFBIB har meldt seg på Folkehelsehøringen på Stortinget og vi vil komme tilbake til hva vi vil spille inn i høringen. Men at det har med habilitet og inhabilitet og tilsyn å gjøre - er helt klart.

 

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.