...

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Helsedirektoratet har lansert ny Veileder for Miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger (2)

Nylig lanserte Helsedirektoratet den nye Veileder for Helse og miljø i barnehager, skoler og fritidsordninger.

Denne veilederen skal være et tydelig redskap for å skape godt inneklima i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

NFBIB ga et grundig høringssvar til utforming av denne veilederen, og noe av det vi spilte inn er tatt med i den nye veilederen.

Vårt høringssvar fra 2023 er her: MHV i bhg og skoler høring 2023- veileder

 

NFBIB vil rose Helsedirektoratet for at disse viktige momentene nå er tydelige i veilederen:

 • "§ 16. Vedlikeholdsplan
  Virksomheten skal ha en oppdatert og langsiktig vedlikeholdsplan som sikrer at
  virksomhetens lokaler og uteområder vedlikeholdes på en helsemessig
  tilfredsstillende måte. Krav til langsiktig vedlikeholdsplan innebærer at planen må inneholde vurdering av
  vedlikeholdsbehovet og tiltak for lokalene og uteområdenes ulike bestanddeler, basert på levetid for
  disse. Kravet til langsiktig vedlikeholdsplan innebærer også at det må foreligge en plan for langsiktig
  finansiering
 • Tobakksbruk
  Tobakksbruk er forbudt i barnehagers og skolers lokaler og på uteområdene jf tobakkskadeloven
  Ansatte i barnehager og skoler kan ikke bruke tobakk når de er på jobb. Elever ved grunnskoler og videregående skoler skal være tobakksfrie i skoletiden.
 • §17 Informasjonsplikt  Virksomheten skal informere barn, elever og foreldre om forskriftens krav til det
  fysiske miljøet i skoler og barnehager, og om muligheten til å henvende seg til kommunen etter § 20 Virksomheten skal gi barn, elever og foreldre relevant informasjon om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen, herunder om tiltak som iverksettes eller vurderes iverksatt. Dersom virksomheten blir kjent med at noe ved miljøet kan skade helsen til barna og elevene, skal barn, elever og foreldre snarest mulig varsles om det. Virksomheten skal gi tilsynsmyndigheten opplysninger om forhold ved eiendommen eller virksomheten som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen."

NFBIB er betenkt over at bruk av heldekkende teppegulv i barnehager og skoler omtales så svakt i den nye veilederen.

 • "Det bør utvises varsomhet ved bruk av heldekkende teppegulv i permanente oppholdsrom i skoler og
  barnehager, med mindre særskilt behov gjør at teppegulv er å foretrekke. Ved valg av gulvmaterialer
  bør det også tas hensyn til behov for renhold og innvirkning på akustiske forhold. Se egne bestemmelser om
  rengjøring, jfr. § 12 og lydforhold, jfr. § 8 Sammenlignet med glatte gulv krever teppegulv mer omfattende renhold med høyere økonomiske kostnad."

NFBIB er også betenkt over veilederens manglende tydelighet når det gjelder bruk av allergivennlig beplantning. Vi minner om at Tilgjengelighet for alle betyr at det skal tas hensyn til orienterings hemmede, bevegelseshemmede og miljøhemmede. I den siste gruppe hører personer med allergi inn. Det er viktig at både ute- og inneområder i skoler og barnehager tar hensyn til at både unge og voksne kan reagere med overfølsomhet og allergi på planter. Det skal så lite til for å gjøre omgivelsene i barnehager og skoler tilgjengelige for miljøhemmede. Vi viser til Standard Norge NS 110005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder, krav og anbefalinger, som sier følgende:

"Allergifremkallende vekster skal unngås i opparbeidede, universell utformet uteområder".

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.